GDPR

Informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Mateřská škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, jako správce osobních údajů,
zpracovává údaje zejména dle zákona 561/2004 Sb. a na základě udělených souhlasů
subjektů údajů. Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet
prostřednictvím uvedených kontaktů správce či pověřence. V relevantních případech je
možné se na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i
při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o
ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na
správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovány po dobu
nezbytnou k účelu zpracování, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem,
nejsou předávány do nečlenských států EU a nejsou předmětem automatického
individuálního rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má právo podat stížnost na
správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Text obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Správce/Zpracovatel osobních údajů

1. Mateřská škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Ve Školce 586
IČO: 70986827
telefon: 382 251 142
e-mail: ms1protivin@seznam.cz
identifikátor datové schránky: ig2mvxa

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. David Kostohryz
telefon: +420 382 203 338
e-mail: kostohryz@muprotivin.cz