ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2019 / 2020

Ředitelka 1. Mateřské školy v Protivíně se sídlem Protivín Ve Školce 586 jako místně a věcně příslušný správní orgán dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ), a § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:


0d školního roku 2019/2020 jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání děti vedené pod těmito čísly jednacími - při dodržení ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.:

POŘADOVÉ ČÍSLO REGISTRAČNÍ ČÍSLO
1 1904
2 1916
3 1905
4 1915
5 1901
6 1914
7 1907
8 1920
9 1911
10 1903
11 1902
12 1910
13 1908
14 1917
15 1909
16 1912
17 1918
18 1919
19 1921
20 1913
21 1923

V PROTIVÍNĚ 20.05.2019

ŠÁRKA ŠŤASTNÁ, ředitelka školy

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.

Více o nás