1. A třída

1. A třída

Pro děti od 2 do 4,5 let
Zapsáno 20 dětí
Více informací

1. A třída

1. B třída

Pro děti od 2 do 4,5 let
Zapsáno 20 dětí
Více informací

1. A třída

2. třída

Pro děti od 4 do 5 let
Zapsáno 20 dětí
Více informací

1. A třída

3. třída

Pro děti od 5 do 7 let
Zapsáno 21 dětí
Více informací

Provozní doba MŠ: 6:30 - 16:00 hod.

O nás

Úkolem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. Vytváříme základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání v základní škole. Napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytujeme i péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Snažíme se o vytváření optimálních podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého dítěte.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který si přizpůsobujeme potřebám a záměrům školy ve vlastním školním vzdělávacím programu "ROK V 1.MATEŘSKÉ ŠKOLE - aneb budeme si hrát - budeme se učit." V podobě vytýčených integrovaných bloků nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti v naší mateřské škole. V rámci doplňkových programů pak nabízíme další nadstandardní péči dětem v oblasti výtvarných, estetických, pracovních, hudebních, jazykových a dalších dovedností. V rámci předškolního vzdělávání nabízíme dětem vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté.

1. Mateřská škola v Protivíně byla přijata do sítě škol dne 25.3. 1996 1. ledna 2003 získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Protivín, Masarykovo náměstí 128.